ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Wczasowej 7, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej.

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-04 12:11:49 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Wczasowej 7, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej.

PREZYDENT MIASTA EŁKU
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Wczasowej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3537/1 o pow. 0,0862 ha, jako użytek gruntowy: „B”– tereny mieszkaniowe.
Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00013493/9.
Na działce znajduje się murowany budynek mieszkalny nr 7 w zabudowie zwartej, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wybudowany w latach siedemdziesiątych, w technologi tradycyjnej. Wejście do budynku od strony zachodniej. Według ewidencji budynków oznaczony jest nr 3537;1.
Powierzchnia:
- parteru - 89,55 m2
- piętra - 86,48 m2
- piwnicy - 25,85 m2.
Łącznie - 201,88 m2.
Wysokość pomieszczeń piwnicy h-1,9 m, obliczenie powierzchni przyjęto zgodnie z polska normą w 50%.
 
Instalacje podstawowe w budynku: elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna.
 
Budynek w złym stanie technicznym. Przeznaczony jest do remontu. Nabywca może dokonać ewentualnej rozbiórki istniejącego budynku i ponownej zabudowy na cele mieszkaniowe.
 
Posesja niezagospodarowania, brak utwardzenia terenu.
 
Zgodnie z treścią mapy zasadniczej:
- na szczycie budynku (część północno-wschodnia) znajdują się znaki geodezyjne – punkt osnowy pomiarowej 1607;
- w obrębie działki znajdują się sieci:
- dwa odcinki sieci wodociągowej wo32, jeden z nich stanowi własność PWiK Sp. z o. o. w Ełku, drugi zaś zasilający nieruchomość przy ul. Wczasowej 8, oznaczona w ewidencji gruntów nr 3536, nie stanowi majątku przedsiębiorstwa, został wybudowany przez właściciela tej nieruchomości;
- sieć kanalizacji sanitarnej ks160 z dwiema studzienkami; odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej od sieci ulicznej do pierwszej studni na terenie działki stanowi własność PWiK Sp. z o. o. w Ełku;
- obiekt oznaczony symbolem „W” (studnia) nie stanowi majątku PWiK Sp. z o. o. w Ełku.
- sieć telekomunikacyjna – stanowi własność Orange Polska S.A., została wybudowana w 1997 r.
 
Na działce znajdują się duże drzewa liściaste.
 
Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Wczasowej: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna.
 
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
Przeznaczenie nieruchomości:
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomość, położoną na terenie obrębu 3 miasta Ełku, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 3537/1 i Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. działkę.
Dla ww. nieruchomości brak jest pozostających w obrocie prawnym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
Nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.
 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1398).
 
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Wczasowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, oznaczonej jako działka nr 346/1 w obrębie 29 - Mrozy Wielkie Gmina Ełk.
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 139.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 05 kwietnia 2019 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350.000,00(trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Stawka podatku VAT: zwolniony – art. 43 ust. 1 pkt 10a, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).
 
Wadium – 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2019 r., o godz. 10:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 08 lipca 2019 r. :
a) w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 235.
2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 08 lipca 2019 r.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Do dnia zawarcia umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 1.350,00 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych), podziału w kwocie 470,00 (czterysta siedemdziesiąt złotych), wyrysu geodezyjnego w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych), wypisu z kartoteki budynków 20,00 zł (dwadzieścia złotych).
 
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Z uwagi na to, że przez nieruchomość przebiegają sieci nabywca zobowiązany będzie do:
I. Dotyczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej stanowiących własność PWiK Sp. z o. o. w Ełku:
ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony, w pasie terenu o szerokości 2 m nad przewodem, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku polegającej na prowadzeniu prac modernizacyjnych, eksploatacyjnych lub usunięcia awarii. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do zachowania wymaganych odległości budynków, budowli i nasadzeń od istniejących sieci i urządzeń. PWiK Sp. z o. o. w Ełku zastrzega konieczność uzgadniania wszelkich projektów inwestycyjnych, przebudowy i modernizacji oraz zmiany zagospodarowania terenu w obrębie nieruchomości (pismo PWiK Sp. z o. o. w Ełku nr DT/2233/10/13/01/18 z dnia 26.09.2018 r.).
II. Dotyczy odcinka sieci wodociągowej zasilającej nieruchomość przy ul. Wczasowej 8, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3536:
złożenia oświadczenia, że zezwala bezterminowo właścicielowi sieci, oraz jego następcom prawnym na bezpłatne wejście na działkę w celu wykonania prac modernizacyjnych, eksploatacyjnych lub usunięcia awarii. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do zachowania wymaganych odległości budynków, budowli i nasadzeń od istniejących sieci i urządzeń.
W przypadku konieczności przełożenia sieci wodociągowej, nabywca nieruchomości wszelkie prace z tym z tym związane wykona we własnym zakresie na własny koszt po wcześniejszym uzgodnieniu z jego właścicielem.
III. Dotyczy sieci telekomunikacyjnej:
ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Orange Polska S.A. polegającej na zachowaniu urządzeń telekomunikacyjnych w dotychczasowej lokalizacji oraz zapewnieniu wstępu na teren i wyrażeniu zgody na wykonywanie robót związanych z bieżącą eksploatacją sieci. Wszelkie kolizje z przedmiotową siecią wynikające ze zmiany przez właściciela gruntu sposobu zagospodarowania terenu oraz spowodowanie jej uszkodzenia będą usuwane na koszt właściciela (pismo Orange Polska S.A. nr TODNOA/528/OS/1073/P/2018 z dnia 26.09.2018 r.).
 
Występujące na nieruchomości znaki geodezyjne podlegają ochronie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki, są obowiązani:
1) nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
2) niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu.
 
Koszty ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca nieruchomości.
Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
 
Przyłącza do istniejących sieci nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
 
Nabywca wystąpi do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.
Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
 
Wycinka drzew znajdujących się w obrębie nieruchomości może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości.
 
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku, w załączniku do niniejszego ogłoszenia, oraz pod nr tel. (87) 732 62 35.
 
                                                                                             Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                             Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Galińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-04 12:08:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-04 12:11:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Galińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-04 12:11:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony