ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 1, położonej w budynku nr 12B przy ul. 11-go Listopada w Ełku.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-27 09:50:32 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-27 09:53:35 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 1, położonej w budynku nr 12B przy ul. 11-go Listopada w Ełku.

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza kolejny
przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 82,06 m2 położonego w przyziemiu budynku nr 12B przy ul. 11-go Listopada w Ełku wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. sionką o pow. 2,69 m2 i strychem o pow. 6,47 m2 oraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 434/1000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 114/2 o pow. 270 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
Cena wywoławcza - 124.725,00 zł
Wadium - 24.900,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 02 października 2018 r. o godz. 10,00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą wadium w terminie do dnia 26 września 2018 r.
a) w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku Nr PKO BP 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235;
2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 26 września 2018 r.
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 12B przy ul. 11-go Listopada ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00045961/4
 
Nieruchomość, zlokalizowana na terenie obrębu 1 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 114/2, położona przy ul. 11 Listopada 12B/1, zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwaną „EŁK - KAJKI III”, uchwaloną uchwałą nr XXXV.335.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 24 września 2013 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3068 z dnia 12 listopada 2013 roku, objęta jest ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U-13, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
§ 25.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonych symbolem MN/U-13 (o powierzchni około 0,8530 ha); MN/U-14 (o powierzchni około 1,3440 ha) ustala się:
 1. podstawowe przeznaczenie terenu:
  1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  2. usługi nieuciążliwe;
 2. następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki usługowe wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej lub lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne,
  2. budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, usługowego,
  3. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
  4. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej - minimum 40% powierzchni działki budowlanej,
  5. powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej:
  6. dla zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej minimalnie 15% i maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej,
  7. dla zabudowy szeregowej minimalnie 20% i maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej,
  8. wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej:
  9. dla zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej - maksymalnie 0.6
  10. dla zabudowy szeregowej - maksymalnie 0.8,
  11. maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego – 10 m (2 kondygnacje nadziemne),
  12. maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6 m (1 kondygnacja nadziemna),
  13. dachy:
- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 350 do 500 przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek,
- dla budynków garażowych, gospodarczych dobudowanych do innych budynków lub lokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci od 350 do 500,
j) pokrycie dachów spadzistych - dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówka betonowa w kolorze ceglanym,
k)elewacje zewnętrzne kolorystyka zgodnie z § 9 pkt 2, przy czym wskazuje się stosowanie na elewacjach tynkowanych kolorów: bieli, szarości i beżu,
l) wszystkie budynki zlokalizowane w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednolicone wykończenie, a szczególnie ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych i kolorystykę dachów dla dachów spadzistych,
m) wszystkie segmenty budynków mieszkalnych, usługowych w zabudowie szeregowej lub oba segmenty budynków mieszkalnych, usługowych w zabudowie bliźniaczej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych oraz ujednolicony kształt i pokrycie dachu;
3) następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej
- dla zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej – 600 m²,
- dla zabudowy szeregowej -300 m2,
b) minimalna szerokość frontu nowowydzielanej działki budowlanej:
- dla zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej – 20m;
- dla zabudowy szeregowej -10m,
4) obsługę komunikacyjną:
a) dla terenu MN/U-13 z drogi publicznej klasy głównej KDG-03 ul. 11 Listopada, na dotychczasowych warunkach, z dróg publicznych klasy dojazdowej KDD-06 ul. K.K. Baczyńskiego, KDD-07 ul. Jana Brzechwy,
b) dla terenu MN/U-14 z drogi publicznej klasy głównej KDG-03 ul. 11 Listopada, na dotychczasowych warunkach, z dróg publicznych klasy dojazdowej KDD-05 ul. Adama Asnyka, KDD-06 ul. K.K. Baczyńskiego;
5) obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 13.”
[…]
„§ 15. Ustala się stawki procentowe służące naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla poszczególnych terenów objętych niniejszym planem miejscowym:
1) dla terenów należących do Skarbu Państwa i Miasta Ełk – 0,1%,
2) dla pozostałych terenów – 30%.”
 
Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 ze zmianami).
 
Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów – 12.07.2017 r., 28.09.2017 r., 07.12.2018 r., 05.04.2018 r.
 
UWAGA!
Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Do dnia zawarcia umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 230,00 (dwieście trzydzieści złotych), wypisu z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), które uiścić należy przed zawarciem umowy sprzedaży.
 
Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nabywca lokalu staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, wchodząc jednocześnie w obowiązki i prawa określone ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.). Zarząd nad nieruchomością będzie sprawowany na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz Gminy opłat adiacenckich.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie (I piętro), w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz pod nr tel. 87 732 62 35.
 
                                                                                                          Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                          Artur Urbański
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Galińska Data wytworzenia informacji: 2018-08-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Galińska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-27 09:50:32
Wprowadził informację do BIP: Ewa Galińska Data udostępnienia informacji: 2018-08-27 09:53:35
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Galińska Data ostatniej zmiany: 2018-08-27 09:53:35
Artykuł był wyświetlony: 212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu