ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-27 08:26:44 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-27 08:43:40 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ełku przy ul. Łukasiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1325/69 o pow. 0,0012 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami)
 
podaje do publicznej wiadomości
 
iż, w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego nr 4, w dniach 28.08.2018 r. – 17.09.2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ełku przy ul. Łukasiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Ełk nr 1325/69 o pow. 0,0012 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2509/1. Na nieruchomości znajduje się część budynku garażowego, który w znacznej części posadowiony jest na działce przyległej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2509/1.
Nieruchomość, położona na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 1325/69, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanym „EŁKŁUKASIEWICZA II”, uchwalonym uchwałą nr IV.41.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 lutego 2015 roku, objęta jest ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.KP - S, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
„§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.KP-S:
1) przeznaczenie – zabudowa garażowa;
2) zasady podziału geodezyjnego:
a) dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b, podział na działki budowlane o dowolnej powierzchni minimalnej,
b) dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch działek budowlanych, przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni nie większej niż 0,01 ha każda,
c) dopuszcza się wydzielenie działek niesamodzielnych;
3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynki garażowe wielostanowiskowe, budynki garażowe w zabudowie szeregowej złożone co najmniej z trzech sąsiadujących ze sobą budynków; dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej w istniejących w dniu uchwalenia planu budynkach garażowych,
b) wysokość budynków - do 4 m, przy czym obowiązuje jednakowa wysokość budynków w zabudowie szeregowej,
c) liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,
d) geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym, przy czym obowiązuje jedna forma dachów budynków w zabudowie szeregowej,
e) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni terenu,
f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – od 10% powierzchni terenu,
g) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m, z zastrzeżeniem lit. h,
h) dopuszcza się lokalizację budynków ścianą z otworami drzwiowymi przy wspólnej granicy działki budowlanej i działki niesamodzielnej
4) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków infrastruktury technicznej:
a) wysokość – do 5 m,
b) liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,
c) geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30˚ lub mniejszym,
d) powierzchnia zabudowy – do 100% powierzchni działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b,
e) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b – nie wymaga się
5) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do drogi publicznej 16.KD-L - pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 19.KD-W lub działki niesamodzielne;
6) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0,1%.
 
Działka nr 1325/69 nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 ze zmianami).
 
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marszałka Piłsudskiego 4, pok. 235, tel. 87 7326235.
 
                                                                                                   Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                   Artur Urbański
 

Załączniki

  • wykaz (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-08-27 08:39:59 | Data wytworzenia informacji: 2018-08-27 00:00:00
  • mapa (PNG, 589.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-08-27 08:42:30 | Data wytworzenia informacji: 2018-08-27 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Galińska Data wytworzenia informacji: 2018-08-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Galińska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-27 08:26:44
Wprowadził informację do BIP: Ewa Galińska Data udostępnienia informacji: 2018-08-27 08:43:40
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Galińska Data ostatniej zmiany: 2018-08-28 08:19:33
Artykuł był wyświetlony: 58 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu