ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 84 położonego na parterze budynku nr 12 przy ul. Kajki w Ełku.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-13 08:36:48 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-13 08:57:26 przez Anna Hanusko , informacja należąca do archiwum

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 84 położonego na parterze budynku nr 12 przy ul. Kajki w Ełku.

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 84 położonego na parterze budynku nr 12 przy ul. Kajki w Ełku o pow. użytkowej 26,58 m2 wraz z piwnicą o pow. 3,83 m2,
Cena wywoławcza - 53.900,00 zł
Wadium - 10.700,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1/ wniosą wadium w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r.
a) w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku Nr PKO BP 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235;
2/ nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 12 przy ul. Kajki ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00051146/0.
Brak założonej księgi wieczystej dla lokalu.
 
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałyby działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 1372/44, położoną przy ul. Kajki 12, na terenie obrębu 1 miasta Ełku i Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. nieruchomość.
 
Jednocześnie informuję, że dla działki oznaczonej nr 1372/44, brak jest pozostających w obrocie prawnym decyzji o warunkach zabudowy.
 
Ponadto informuję, że na działkę o nr 1372/44, Prezydent Miasta Ełku wydał następujące decyzje:
1. decyzję nr 4/2007 z dnia 20.04.2007 r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN.
2. decyzję nr 14/2009 z dnia 15.06.2009 r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci multimedialnej na os. Północ II.
3. decyzję nr 11/2014 z dnia 4.06.2014 r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania ul. Kajki, ul. Tuwima i ul. Grodzieńskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej.
4. decyzję nr 4/2015 z dnia 25.02.2015 r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN zasilania budynków wielorodzinnych.
5. decyzję nr 16/2015 z dnia 11.12.2015 r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia.
6. decyzję nr 20/2015 z dnia 22.12.2015 r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia.
7. decyzję nr 21/2015 z dnia 22.12.2015 r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie kanalizacji sanitarnej os. Północ w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej”.
 
Jednocześnie informuję, iż ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 ze zmianami).
 
UWAGA!
Gmina Miasto Ełk nabyła w/w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w drodze spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tej sprawie komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski pismem nr Km 1605/16 z dnia 17.07.2017 r. wykonał spis inwentarza. Stan bierny spadku (zadłużenia) wynosi 25.313,78 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy). Komornik pismem nr Km 1605/16 z dnia 19.09.2017 r. wskazał wierzycieli, z wniosku których prowadzono postępowania egzekucyjne przeciwko poprzednikowi prawnemu gminy, zakończone w sposób inny niż przez wyegzekwowanie. Są to:
- AIG Bank Polska S.A. we Wrocławiu (53-679 Wrocław, ul. Trzemeska 10)
- Marka S.A. (15-404 Białystok, ul. Lynowa 21 lok. 403-406)
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” (19-300 Ełk, ul. Słowackiego 2)
- T-Mobile Polska S.A. (dawniej Polska Telefonia Cyfrowa S.A. – 02-674 Warszawa, ul. Młynarska 12)
- Kazimierz Dziełak „CAPITAL SERVICE” S.A. (07-410 Ostrołęka, ul. Korczaka 73)
- Presco Investments S.a.r.L (64-920 Piła, ul. Okrzei 18).
 
Gmina Miasto Ełk spłaci wierzycieli ze środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przedmiotowego własnościowego prawa do lokalu.
 
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo do lokalu.
 
Osoba ustalona nabywcą prawa do lokalu zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
 
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokryje nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej prawo do lokalu w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy przenoszącej prawo do lokalu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo do lokalu mieszkalnego nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 230,00 (dwieście trzydzieści złotych), który uiścić należy przed zawarciem umowy sprzedaży.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu prawa do lokalu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu prawa na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie (I piętro), na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznych oraz pod nr tel. 87 732 61 35.”
 
 
                                                                                                                                      ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                                    MIASTA
                                                                                                                                                Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Hanusko Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 08:32:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Hanusko Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 08:36:48
Wprowadził informację do BIP: Anna Hanusko Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 08:57:26
Osoba, która zmieniła informację: Anna Hanusko Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 08:57:26
Artykuł był wyświetlony: 320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu