ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze 1300 zabudowanej garażem położonym na terenie miasta Ełku przy ul. Gustawa Gizewiusza

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-05 10:30:59 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-05 10:32:55 przez Paweł Górski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej na terenie miasta Ełku,
stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, według poniższego zestawienia:
 
1.
Położenie nieruchomości
Ełk, ul. Gustawa Gizewiusza
2.
Oznaczenie nieruchomości (obręb - numer działki)
1 - 1300
3.
Numer księgi wieczystej
OL1E/00012943/2
4.
Powierzchnia nieruchomości
0,0020 ha
5.
Termin przetargu
10 lipca 2018 roku o godz. 09:00
6.
Miejsce przetargu
Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4
pokój 120 (mała sala konferencyjna)
7.
Warunek przystąpienia do przetargu
Wpłacenie wadium w pieniądzu – na rachunek Urzędu Miasta Ełku, prowadzony w ban­ku PKO BP S.A., numer rachunku 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538 bądź w obliga­cjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicz­nego – poprzez złożenie w pokoju 234 Urzędu Miasta Ełku.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestni­ka przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie naby­cia nieruchomości. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nieposiadanie zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Ełk, i złożenie oświadczenia o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 02)
8.
Wysokość wadium
1300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)
9.
Termin wpłacenia wadium i złożenia oświadczenia
6 lipca 2018 roku
10.
Przebieg przetargu
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej je­den uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotne­go wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowa­nej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustne­go zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku. Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynno­ści związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasad­ną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogło­szeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku prze­targu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
11.
Opis użytku w ewidencji gruntów
B - tereny mieszkaniowe
12.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z Uchwałą nr IV/21/06 Rady Miasta Ełku z 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, ograniczonego ulicami: Gdańską, A. Mickiewicza, Słoneczną, Gen. W. Sikorskiego, zwanego „Ełk - Gdańska” (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 17, poz. 369 z 9 lutego 2007 r.), nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest oznaczona sym­bolem 21KS, dla którego zapis brzmi: ”Teren obsługi komunikacji. Przewiduje się pozo­stawienie dotychczasowego sposobu zagospodarowania – zespoły garażowe. Dopusz­cza się także realizację warsztatów naprawczych i innych rodzajów obiektów związanych z komunikacją”.
13.
Opis nieruchomości
Przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 1455.2018 Prezydenta Miasta Ełku 6 kwietnia 2018 roku.
Nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczą się w stosunku do niej żadne postę­powania.
Znajduje się na terenie kompleksu budynków garażowych i jest zabudowana garażem o powierzchni użytkowej 16,93 m2.
Opis garażu: Fundamenty betonowe, ściany nadziemia murowane z bloczków betonu komórkowego, posadzka betonowa, stropodach z płyt prefabrykowanych żelbetowych kryty papą, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, wrota drewniane deskowane obi­te blachą ocynkowaną, brak instalacji, wejście od strony północnej.
Stan techniczny garażu: widoczne pęknięcia i ubytki murów ścian, uszkodzona konstruk­cja nośna, częściowo uszkodzone fundamenty, widoczne ubytki i uszkodzenia nadproża, uszkodzone wrota, wymaga gruntownego remontu, z uwagi na zły stan techniczny, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jest wyłączony z użytkowania.
W związku z tym, że w południowo-wschodniej części nieruchomości znajdują się urzą­dzenia elektroenergetyczne, natomiast na nieruchomości sąsiedniej wzdłuż
wschodniej granicy przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna eN, nabywca zobo­wiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczo­ny na rzecz właściciela urządzeń: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, polegającej na zobowiązaniu właściciela nieruchomości do:
  • zgody na umieszczenie oraz na znoszenie istnienia projektowanych lub posadowio­nych na nieruchomości linii elektroenergetycznych, służących do przesyłu energii elek­trycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej;
  • ustanowienia prawa do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbęd­nym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy linii energe­tycznych wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością;
  • utrzymywaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wyni­kających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebno­ści drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z grodzeniem tego terenu;
  • uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk projektu zagospodaro­wania nieruchomości, zachowania wymaganych odległości od projektowanych lub ist­niejących sieci, urządzeń elektroenergetycznych.
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk informuje, że zbliżenie lub kolizja z urzą­dzeniami elektroenergetycznymi (dotyczy naruszenia stref ochronnych) możliwa będzie po wykonaniu przebudowy urządzeń, zgodnie z odrębnie wydanymi warunkami technicz­nymi oraz umową o przebudowę.
14.
Dostęp do drogi publicznej
Do ul. Gustawa Gizewiusza przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ełk, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 1 miasta Ełku jako działki o numerach: 307/34, 307/57 i 310/17 o łącznej powierzchni 1,0043 ha, opisaną w księdze wieczystej nr OL1E/00064083/4 na zasadzie służebności gruntowej przejścia i przejazdu.
15.
Łączna cena netto
6800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym cena własności nie­ruchomości gruntowej zabudowanej w kwocie 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) oraz cena służebności gruntowej w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)
16.
Stawka podatku VAT
Cena własności nieruchomości gruntowej zabudowanej jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), natomiast uzyskana cena służebności gruntowej zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpi­sania umowy
17.
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
Sporządzenie operatu szacunkowego w kwocie 410,00 zł (słownie: czterysta dziesięć złotych 00/100), wyrys i wypisy z rejestru gruntów w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
18.
Termin zapłaty należności
Nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży i ustanowienia służebności
19.
Miejsce i termin zawarcia umowy
Sprzedający powiadomi nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży pokryją nabywcy nieruchomości.
20.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywiesze­nia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na­byciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru­chomościami. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługu­je pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
21.
Uwagi
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury tech­nicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
Nabywcy poniosą koszt wznowienia znaków granicznych. Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy roz­graniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgrani­czenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po po­łowie.
Przyłącza do istniejących sieci w pasie drogowym nabywcy dokonają własnym stara­niem na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci.
Nabywcy nieruchomości wystąpią do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w ener­gię elektryczną.
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
22.
Dodatkowe informacje w sprawie
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34)
 
Z up. PREZYDENTA
Artur Urbański
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Górski Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Górski Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 10:30:59
Wprowadził informację do BIP: Paweł Górski Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 10:32:55
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Górski Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 10:32:55
Artykuł był wyświetlony: 280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu