ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Cmentarnej, o obszarze 0,4508 ha.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-29 08:10:14 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-29 08:22:08 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Cmentarnej, o obszarze 0,4508 ha.

PREZYDENT MIASTA EŁKU
ogłasza
kolejny przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Cmentarnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 2155/4, 2156/30, 2157/7 o łącznej pow. 0,4508 ha, jako użytek gruntowy: „Ps” pastwiska klasy V, „N” nieużytek - działka nr 2155/4; „Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane – działki nr 2156/30 i 2157/7.
 
Zgodnie z opisem sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego:
Działki niezagospodarowane, nieogrodzone. Działka nr 2157/7 pełniła funkcję drogi gruntowej, w części utwardzona żużlem, w zachodnim narożniku znajduje się betonowy słup oświetleniowy, na granicy działek 2157/7 i 2156/30 kilkanaście dużych drzew liściastych. W obszarze działki 2159/30 przy granicy południowej od strony wschodniej pozostałości fundamentów, pozostała część działki zakrzaczona i zadrzewiona. Działka nr 2155/4 zakrzaczona, na działce znajduje się z kilka drzew.
Zgodnie z treścią mapy zasadniczej:
1) kształt nieruchomości nieregularny, zbliżony do trójkąta,
2) rzeźba terenu zróżnicowana od 121,48 m do 126,3 m.
3) na działkach nr: 2155/4 i 2156/30 znajduje się skarpa,
4) w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2156/30, na ok. 130 m2 terenu znajduje się trylinka,
5) na działce 2157/7 znajduje się część ogrodzenia właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 2160/7,
6) na nieruchomości znajdują się sieci:
- działka nr 2156/30: sieć kanalizacji sanitarnej lokalnej – w północnej części, przyłącza kanalizacji sanitarnej lokalnej: ks150 nieczynne i ks150.
- działka 2157/7: podziemne sieci elektroenergetyczne eNA i eN; 3 słupy z nadziemną siecią elektroenergetyczna oświetleniową - zgodnie z opisem rzeczoznawcy majątkowego na działce znajduje się 1 słup oświetleniowy w zachodnim narożniku działki,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej lokalnej: ks150 nieczynne i ks150.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dostępność drogowa – z drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 6KDL.
Uzbrojenie: w pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: wodociągowa w160pcv, kanalizacja sanitarna ks250 i ks1000.
 
Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5.
 
Zgodnie z obowiązującym tekstem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Lenpol II", uchwalonego uchwałą nr XIX.203.16 Rady Miasta Ełku z dnia 23 czerwca 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. woj. warmińsko - mazurskiego poz. 3259 z dnia 4 sierpnia 2016 r., nieruchomość objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U, dla którego zapis tekstu planu brzmi:
Rozdział 2
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 15. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U (powierzchnia 0,784 ha) oraz 2P/U (powierzchnia 0,942 ha), plan ustala następujące przeznaczenie:
 1. obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
 2. zabudowa usługowa o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 2000 m2.
2. W ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 w granicach terenu zezwala się na lokalizowanie:
 1. budynków i urządzeń związanych z produkcją przemysłową i rzemieślniczą,
 2. budynków i urządzeń związanych z działalnością handlową i usługową,
 3. budynków składowych i magazynowych,
 4. budynków pomocniczych – np. technicznych, administracyjnych, socjalnych czy dozoru, związanych z prowadzoną działalnością,
 5. wiat,
 6. budynków gospodarczych i garażowych,
 7. urządzeń komunikacyjnych do obsługi ww. obiektów, takich jak drogi, parkingi, place składowe, bocznice kolejowe, rampy itp.
 8. zieleni urządzonej,
 9. urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. wskaźnik powierzchni zabudowy: od 20 do 60% powierzchni terenu,
 2. wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,2 do 2,4;
 3. minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
 4. nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, co najmniej 6 m od granicy pasa drogowego. Istniejące budynki, zlokalizowane poza wyznaczoną linią zabudowy adaptuje się,
 5. w obrębie kwartału 1P/U nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy obszaru kolejowego-10,0 m, lecz nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru,
 6. w związku z położeniem kwartału 1P/U w sąsiedztwie linii kolejowej należy zachować ograniczenia w inwestowaniu, zgodnie z § 7, ust 4.
 7. gabaryty budynków:
  1. wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 12,0 m,
  2. dopuszcza się realizację fragmentów budynku o większej wysokości, jeżeli podyktowane to będzie względami produkcyjno-technologicznymi, lecz nie wyższe niż 15 m;
  3. dopuszcza się podpiwniczenia budynków;
  4. dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych, niebędących budynkami, o wysokości do 10,0 m od poziomu terenu,
  5. dopuszcza się lokalizację urządzeń technologicznych, związanych z funkcją danego obiektu, o wysokości do 10,0 m od poziomu terenu,
  6. zakazuje się gromadzenia i składowania odpadów technologicznych na terenie odkrytym, poza obiektami do tego przeznaczonymi,
 8. geometria dachów dla nowo projektowanej zabudowy: symetryczne o nachyleniu połaci dachowych do 45º lub płaskie,
 9. materiały i kolorystyka pokryć dachowych:
  1. materiały: dachówka cementowa, blachodachówka, blacha trapezowa, blacha w arkuszach, pokrycia bitumiczne,
  2. kolorystyka: odcienie szarości lub brązu,
4. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
 1. dostępność drogowa – z drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 6KDL oraz z gminnej drogi publicznej – ul. Towarowej, oznaczonej symbolem 7KDL,
 2. minimalne wymagania parkingowe- zgodnie z § 9, ust 3 i 4.
5. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej – zgodnie z § 10.”
[…]
§ 21. 1. Ustalenia dotyczące stawek procentowych
Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla poszczególnych terenów w granicach planu w następujących wysokościach:
Oznaczenie przeznaczenia terenu
Stawka procentowa
1P/U, 2P/U, 3P/U
30
4ZP,ZZ; 5ZP
0,1
6KDL, 7KDL
0,1

 
Ww. działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023).
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 1178.2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 11 lipca 2017 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 10.10.2017 r., 15.12.2017 r., 09.03.2018 r.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 213.350,00 zł (dwieście trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wadium – 42.000,00 zł brutto (czterdzieści dwa tysiące złotych).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą wadium w terminie do dnia 04 lipca 2018 r. :
a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku PKO Bank Polski 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku (pokój nr 235).
2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 04 lipca 2018 r.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 180,00 (sto osiemdziesiąt złotych), podziału geodezyjnego w kwocie 1.425,00 zł (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia pięć złotych), wydania wyrysu geodezyjnego w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych).
 
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Brak urządzonego zjazdu (obniżonego krawężnika) z drogi lokalnej 6KDL. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt wykona zjazd na nieruchomości, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej na jego budowę od zarządcy drogi, tj. Prezydenta Miasta Ełku.
 
Dotyczy sieci znajdujących się na nieruchomości:
1) zgodnie z pismem Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku nr MK-D.7234.08.2017 z dnia 03.01.2017 r, lampy oświetleniowe znajdujące się na terenie objętym sprzedażą nie nadają się do dalszego użytkowania, i w związku z tym nabywca nieruchomości we własnym zakresie na własny koszt dokona ich zdemontowania i utylizacji;
2) zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A, Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk Nr RE4/RM4/1427/2017/LW z dnia 07.02.2017 r. urządzenia energetyczna znajdujące się na mapie zasadniczej nie są własnością PGE Dystrybucja S.A.,
3) zgodnie z pismem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku Nr DT/2233/17/07/01/17 z dnia 07.06.2017 r. przyłącza kanalizacji sanitarnej nie stanowią majątku Przedsiębiorstwa. Jedno przyłącze jest nieczynne, natomiast drugie nie jest połączone z miejską siecią kanalizacji sanitarnej i brak informacji na temat możliwości jego eksploatacji.
 
Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanym „Ełk - Lenpol II”.
 
Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz.121 ze zmianami).
 
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 
Przyłącza do istniejących sieci nabywca wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
 
Nabywca wystąpi do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.
 
Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
 
Koszty ewentualnego wznowienia znaków znaków granicznych ponosi nabywca.
Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
 
Wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
 
Nabywca nieruchomości poniesie koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami ). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), w załączniku do niniejszego ogłoszenia, oraz pod nr tel. (87) 732 62 35.
 
                                                                                                           Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                           Artur Urbański
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Galińska Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Galińska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 08:10:14
Wprowadził informację do BIP: Ewa Galińska Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 08:22:08
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Galińska Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 08:22:08
Artykuł był wyświetlony: 262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu