ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Jana Pawła II, o obszarze 0,3223 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną i drogę wewnętrzną.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-28 12:52:17 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-28 12:56:29 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Jana Pawła II, o obszarze 0,3223 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną i drogę wewnętrzną.

PREZYDENT MIASTA EŁKU
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Jana Pawła II, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Ełk nr: 3827/90, 3831/2, 3907 o łącznej pow. 0,3223 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr OL1E/00013493/9.
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zwanym „EŁK – OSIEDLE JEZIORNA III”, uchwalonym uchwałą nr XXXV.351.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego, poz. 3980 z dnia 9 października 2017 r., nieruchomość położona w obrębie 3 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerami 3827/90, 3831/2 i 3907, objęta jest ustaleniami kwartałów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MW i 18KDW.
Dla ww. kwartałów zapisy tekstu planu brzmią:
㤠16. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW (powierzchnia 0,7585 ha), plan ustala przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy – od 5% do 35%,
2) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,05 do 2,1,
3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 35%,
4) gabaryty budynków:
a) wysokość budynków: do czterech kondygnacji nadziemnych,
b) maksymalna wysokość zabudowy 15 m,
c) dopuszcza się podpiwniczenia budynków,
5) garaże lokalizować wyłącznie jako wielostanowiskowe, podziemne,
6) w kondygnacjach podziemnych i parterach dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych,
7) geometria dachów: wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 45º lub płaskie;
8) materiały i kolorystyka pokryć dachowych:
a) materiały: dachówka ceramiczna lub materiał dachówkopodobny,
b) kolorystyka: naturalne barwy dachówki ceramicznej, odcienie koloru czerwonego lub brązowego,
c) dla dachów płaskich nie ustala się,
9) w elewacjach stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych. Kolorystyka elewacji obiektów budowlanych: dopuszcza się stosowanie wyłącznie kolorów pastelowych. W budynkach lokalizowanych na jednej nieruchomości należy stosować zbliżone/podobne materiały i kolorystykę wykonania elewacji i dachów,
10) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.
3. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
1) dostępność drogowa – z drogi publicznej, położonej poza obszarem opracowania, z drogi wewnętrznej 18KDW lub systemem dróg wewnętrznych z gminnej drogi publicznej, oznaczonej symbolem 13KDL (ul. św. M. M. Kolbego),
2) minimalne wymagania parkingowe - zgodnie z § 9, ust. 4 i 5,
3) co najmniej 25% miejsc postojowych zlokalizować w poziomie piwnic.
4. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej – zgodnie z § 10.
[…]
§ 26. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 18KDW (powierzchnia 0,4782 ha) plan ustala przeznaczenie: droga wewnętrzna.
2. W ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, w granicach terenu zezwala się na lokalizowanie:
1) jezdni o szerokości min. 6 m,
2) chodników,
3) ścieżek rowerowych,
4) miejsc parkingowych.
3. Szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu minimum 15 m.
4. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się.
§ 27. Ustalenia dotyczące stawek procentowych. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla poszczególnych terenów w granicach planu w następujących wysokościach:
Oznaczenie przeznaczenia terenu
Stawka procentowa
1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW
30
6MN, 7MN, 8MN, 9MN
30
10ZP, 11ZP, 12ZP
0,1
13KDL, 14KDL
0,1
15KDD
0,1
16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW
30
 
Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023).
 
Zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy:
  • „R” - grunty orne klasy IVb i V - działka nr 3827/90
  • „R” - grunty orne klasy V - działka nr 3907
  • „dr” - droga - działka nr 3831/2.
Zgodnie z opisem rzeczoznawcy majątkowego: nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, na działkach znajduje się kilka drzew; kształt nieruchomości zbliżony do trójkąta; rzeźba terenu ogólnie równa, niewielki spadek w kierunku północnym.
Zgodnie z treścią mapy zasadniczej:
- Przez działkę nr 3831/2 (przy wschodniej granicy) przebiega sieć wodociągowa w250 i znajduje się urządzenie wodociągowe.
- Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Jana Pawła II: sieć wodociągowa, w dalszej odległości (ul. Jana Pawła II i ul. św. M. M. Kolbe): sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć cieplna.
Od strony północnej w odległości od ok. 2 m do ok. 12 m do granicy nieruchomości przebiega sieć kanalizacji deszczowej kd 800 oraz znajduje się skarpa.
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 1427.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 09 marca 2018 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 805.750,00 zł (osiemset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto.
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wadium – 161.000,00 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), brutto, w tym 23 % podatku VAT.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą wadium w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. :
a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku PKO Bank Polski 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku (pokój nr 235).
2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 180,00 (sto osiemdziesiąt złotych), podziału geodezyjnego w kwocie 197,22 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 22/100), wydania wyrysu geodezyjnego w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych).
 
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Zgodnie z pismem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku Nr DT/2233/09/01/02/18 z dnia 02.02.2018 r. nie ma potrzeby ustanawiania służebności przesyłu dla nieruchomości, ponieważ przewód wodociągowy zlokalizowany na działce nr 3831/2 w bieżącym roku zostanie wyłączony z eksploatacji.
 
Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanym „EŁK – OSIEDLE JEZIORNA III”.
 
Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt wykona zjazd na nieruchomości, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej na jego budowę od zarządy drogi, tj. Prezydenta Miasta Ełku.
 
Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zmianami).
 
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 
Koszty ewentualnego wznowienia znaków znaków granicznych ponosi nabywca.
Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
 
Przyłącza do istniejących sieci nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
 
Nabywca wystąpi do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.
 
Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
 
Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
 
Nabywca nieruchomości poniesie koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), w załączniku do niniejszego ogłoszenia, oraz pod nr tel. (87) 732 62 35.
 
                                                                                               Zastępca Prezydenta Miasta Ełku
                                                                                               Artur Urbański
 

Załączniki

  • ogłoszenie (ODT, 38.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-05-28 12:54:50 | Data wytworzenia informacji: 2018-05-28 00:00:00
  • mapa (PNG, 3.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-05-28 12:54:47 | Data wytworzenia informacji: 2018-05-28 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Galińska Data wytworzenia informacji: 2018-05-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Galińska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-28 12:52:17
Wprowadził informację do BIP: Ewa Galińska Data udostępnienia informacji: 2018-05-28 12:56:29
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Galińska Data ostatniej zmiany: 2018-05-28 12:56:29
Artykuł był wyświetlony: 437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu