ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Skórzanej, o obszarze 1,1457 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-24 10:42:02 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-24 11:04:51 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Skórzanej, o obszarze 1,1457 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

PREZYDENT MIASTA EŁKU
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Skórzanej, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Ełk nr: 3877/11, 3877/15, 3877/9, 3877/6 o łącznej pow. 1,1457 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr OL1E/00013493/9.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku zwanego „EŁK – GARBARSKA”, uchwalonym uchwałą nr XXXV.352.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego, poz. 3982 z dnia 9 października 2017 r. nieruchomości, położone w obrębie 3 miasta Ełku, oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami:
- 3877/6 i 3877/11 objęte są ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U,UC;
- 3877/9 i 3877/15 objęte są ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U,KS.
Dla ww. kwartałów zapisy tekstu planu brzmią:
„Rozdział 2
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§19.
  1. Przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U,UC (powierzchnia 1,18 ha): teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².
  2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy – od 10% do 60%,
b) wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,1 do 3,0,
c) wysokość zabudowy – maksymalna wysokość zabudowy 20 m, do 4 kondygnacji nadziemnych,
d) dopuszcza się indywidualne rozwiązania dachu i jego pokrycia,
e) od strony drogi 18KDD wzdłuż południowej granicy kwartału wkomponować zieleń wysoką jako izolację akustyczną,
2) obiekty usługowe:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy – od 10% do 40%,
b) wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,1 do 1,2,
c) wysokość zabudowy – maksymalna wysokość zabudowy 10 m, do 2 kondygnacji nadziemnych,
d) geometria dachów: płaskie lub symetryczne o nachyleniu połaci dachowych od 15º do 30º,
e) materiały i kolorystyka pokryć dachowych: blacha, blachodachówka, pokrycia bitumiczne; kolorystyka: odcienie koloru szarego; dla dachów płaskich nie ustala się,
3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
4) dopuszcza się wykonanie kondygnacji podziemnych w budynkach, w tym także kondygnacji podziemnych wykraczających poza rzuty poziome tych budynków,
5) W budynkach lokalizowanych na jednym terenie należy stosować zbliżone/podobne materiały i kolorystykę wykonania elewacji i dachów.
6) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.
7) Istniejącą na terenie zabudowę mieszkalną adaptuje się bez prawa rozbudowy. W przypadku nadbudowy dopuszcza się jej wykonanie w istniejącym obrysie budynku.
3. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
1) dostępność drogowa – z dróg publicznych dojazdowych 18KDD (ul. Skórzana) i 19KDD (ul. Garbarska),
2) minimalne wymagania parkingowe - zgodnie z §9, ust 4 i 5.
4. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej – zgodnie z §10.
§20.
1. Przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U,KS (powierzchnia 0,27 ha): zabudowa usługowa i/lub teren obsługi komunikacji.
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy – od 10% do 20%,
2) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,6,
3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 20%,
4) parametry zabudowy:
a) wysokość – maksymalna wysokość zabudowy 10 m, do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) dopuszcza się podpiwniczenia budynków,
5) geometria dachów: dachy płaskie lub symetryczne o nachyleniu połaci dachowych od 15o do 30º,
6) materiały i kolorystyka pokryć dachowych:
a) materiały: blacha, blachodachówka, pokrycia bitumiczne,
b) kolorystyka: odcienie koloru szarego,
c) dla dachów płaskich nie ustala się,
7) poprzez teren obsługi komunikacji, oznaczony jako KS, rozumie się parkingi;
8) funkcja terenu może być realizowana w połączeniu z kwartałem 5U,UC;
9) W budynkach lokalizowanych na jednym terenie należy stosować zbliżone/podobne materiały i kolorystykę wykonania elewacji i dachów,
10) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu. Nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy obszaru kolejowego wynosi 10,0 m, lecz nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru.
11) W związku z położeniem terenu w sąsiedztwie linii kolejowej należy zachować ograniczenia w inwestowaniu, zgodnie z §7, ust 4.
3. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
1) dostępność drogowa – z drogi publicznej dojazdowej 18KDD (ul. Skórzana),
2) minimalne wymagania parkingowe - zgodnie z §9, ust 4 i 5.
4.Zasady kształtowania infrastruktury technicznej – zgodnie z §10.
§ 29.
Ustalenia dotyczące stawek procentowych
Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla poszczególnych terenów w granicach planu w następujących wysokościach:
 
Oznaczenie przeznaczenia terenu
Stawka procentowa
1MNU, 2MNU
30
3UMN
30
4MW
0,1
5U,UC
30
6U,KS
0,1
7K, 8E
0,1
9ZP, 10ZP, 11ZP, 12ZP,
0,1
13WS
0,1
14KK
0,1
15KDZ, 16KDZ
0,1
17KDL
0,1
18KDD, 19KDD, 20KDD
0,1
 
Ww. działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023).
 
Zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy: „R” - grunty orne klasy V, „Bi” - inne tereny zabudowane, „Ł” - łąka klasy VI, Lzr-Ł - grunty zadrzewione i zakrzewione klasy VI.
Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej ulicy Skórzanej i ulicy Garbarskiej. Działki o nr 3877/9 i 3877/15 (od strony wschodniej) graniczą z terenem PKP S.A. Działki nr 3877/6 i 3877/9 na całej długości przylegają do rowu otwartego, zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr: 3368 i 3354/3, który stanowi naturalny ciek pomiędzy jeziorem Selment Mały, a jeziorem Ełckim. Wody przepływają przez przepust kd1000 zlokalizowany w ulicy Skórzanej, następnie trafiają do urządzeń podczyszczających (osadniki), wybudowanych na działce nr 3354/3.
Zgodnie z opisem sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego:
Działki niezagospodarowane. Na działce nr 3877/11 znajdują się 2 elementy betonowe, jeden w formie betonowego przykrycia studni o śr. ok. 1,5 m, drugi o wielkości ok. 1,5 m x 1,5 m - fragment fundamentu. Na działce nr 3877/9 i w północnej części 3877/15 występują skupiska drzew i krzaków. Na działce 3877/11 pojedyncze drzewa i krzewy, działka 3877/6 w północnej części zakrzaczona, teren działki podmokły. W części północnej działki 3877/6, w części zachodniej działek 3877/9 i 3877/15 i w części wschodniej działki nr 3877/11 występują skarpy terenowe. Na działce nr 3877/6 znajdują się pozostałości po ogrodzeniu, tj. siatka i słupki betonowe. Na działce nr 3877/11 znajduje się ogrodzenie z siatki na słupkach betonowych.
Zgodnie z treścią mapy zasadniczej przez nieruchomość przebiegają sieci:
- przez działkę o nr 3877/11 - nieczynna sieć wodociągowa
- przez działkę o nr 3877/6 - nieczynna sieć gazowa
- przez działkę o nr 3877/9 - sieć kanalizacji deszczowej kd250, sieć telekomunikacyjna, nieczynna sieć gazowa
- przez działkę o nr 3877/15 (w części wschodniej przy granicy z terenem PKP S.A.) – sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna eN2, nieczynna sieć gazowa.
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 1426.2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 09 marca 2018 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.780.000,00 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wadium – 356.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) brutto, w tym podatek VAT 23%.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą wadium w terminie do dnia 23 lipca 2018 r. :
a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku PKO Bank Polski 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku (pokój nr 235).
2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 23 lipca 2018 r.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 180,00 (sto osiemdziesiąt złotych), podziału geodezyjnego w kwocie 1.425,00 zł (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia pięć złotych), wydania wyrysu geodezyjnego w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych).
 
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Brak urządzonego zjazdu z drogi publicznej ulicy Skórzanej i ul. Garbarskiej. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt wykona zjazd na nieruchomości, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej na jego budowę od zarządcy drogi, tj. Prezydenta Miasta Ełku.
 
Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie usunąć ogrodzenie znajdujące się ww. nieruchomości.
 
Dotyczy sieci znajdujących się na nieruchomości:
1) Sieć telekomunikacyjna i sieć energetyczna przebiegające przez działki nr 3877/9 i 3877/15 nie stanowią własności Polskich Kolei Państwowych S.A., PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk (dot. sieci elektroenergetycznej) i Orange Polska S.A. (dot. sieci telekomunikacyjnej).
2) Zgodnie z pismem Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku nr MK-D.7021.27.2017 z dnia 26.09.2017 r.:
Dotyczy działki o numerze 3877/6:
Nabywcę zobowiązuje się:
- do wykonywania prac porządkowych (np. wykaszanie traw i innych roślin) na całej długości działki przylegającej do rowu otwartego w celu utrzymywania ciągłej drożności dla swobodnego przepływu wód z jeziora Selment Mały;
- do nieodpłatnego udostępnienia zarządcy sieci, tj. Gminie Miastu Ełk celem bieżącej konserwacji, naprawy i kontroli kanału deszczowego kd 800 oraz osadników – urządzeń bezpośrednio zlokalizowanych przy granicy działki;
Dotyczy działki o numerze 3877/9:
Nabywcę zobowiązuje się:
- do wykonywania prac porządkowych (np. wykaszanie traw i innych roślin) na całej długości działki przylegającej do rowu otwartego w celu utrzymywania ciągłej drożności dla swobodnego przepływu wód z jeziora Selment Mały;
- do nasadzeń jednorocznych (np. trawa) lub utwardzenie terenu nawierzchni z elementów rozbieralnych na trasie kanału kd250 oraz w obszarze minimum 4 metry od jego osi;
- do nieodpłatnego udostępnienia celem bieżącej konserwacji, naprawy i kontroli kanału deszczowego kd250.
Rów przyległy do działek nr 3877/6 i 3877/9 wskazany będzie jako miejsce odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.
 
Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanym „Ełk - Garbarska”.
 
Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz.121 ze zmianami).
 
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 
Przyłącza do istniejących sieci nabywca wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
 
Nabywca wystąpi do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.
 
Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
Koszty ewentualnego wznowienia znaków znaków granicznych ponosi nabywca.
 
Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
 
Wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
 
Nabywca nieruchomości poniesie koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), na stronie internetowej www.elk.pl, w załączniku do niniejszego ogłoszenia, oraz pod nr tel. (87) 732 62 35.
 
                                                                                                         Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                         Artur Urbański
 

Załączniki

  • ogłoszenie (ODT, 40.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-05-24 10:52:33 | Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
  • mapa (PNG, 4.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-05-24 10:55:17 | Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Galińska Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Galińska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 10:42:02
Wprowadził informację do BIP: Ewa Galińska Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 11:04:51
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Galińska Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 11:04:51
Artykuł był wyświetlony: 243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu