ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 1300, położonej na terenie miasta Ełku, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-10 13:01:13 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-10 13:02:36 przez Paweł Górski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

W Y K A Z
nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 
1.
Położenie nieruchomości
Ełk, ul. Gustawa Gizewiusza
2.
Oznaczenie nieruchomości (obręb - numer działki)
1 - 1300
3.
Numer księgi wieczystej
OL1E/00012943/2
4.
Powierzchnia nieruchomości
0,0020 ha
5.
Opis użytku w ewidencji gruntów
B - tereny mieszkaniowe
6.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z Uchwałą nr IV/21/06 Rady Miasta Ełku z 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, ograniczonego ulicami: Gdańską, A. Mickiewicza, Słoneczną, Gen. W. Sikorskiego, zwanego „Ełk - Gdańska” (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 17, poz. 369 z 9 lutego 2007 r.), nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest oznaczona symbolem 21KS, dla którego zapis brzmi: ”Teren obsługi komunikacji. Przewiduje się pozostawienie dotychczasowego sposobu zagospodarowania – zespoły garażowe. Dopuszcza się także realizację warsztatów naprawczych i innych rodzajów obiektów związanych z komunikacją”.
7.
Opis nieruchomości
Nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczą się w stosunku do niej żadne postępowania.
Znajduje się na terenie kompleksu budynków garażowych i jest zabudowana garażem o powierzchni użytkowej 16,93 m2.
Opis garażu: Fundamenty betonowe, ściany nadziemia murowane z bloczków betonu komórkowego, posadzka betonowa, stropodach z płyt prefabrykowanych żelbetowych kryty papą, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, wrota drewniane deskowane obite blachą ocynkowaną, brak instalacji, wejście od strony północnej.
Stan techniczny garażu: widoczne pęknięcia i ubytki murów ścian, uszkodzona konstrukcja nośna, częściowo uszkodzone fundamenty, widoczne ubytki i uszkodzenia nadproża, uszkodzone wrota, wymaga gruntownego remontu, z uwagi na zły stan techniczny, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jest wyłączony z użytkowania.
W związku z tym, że w południowo-wschodniej części nieruchomości znajdują się urządzenia elektroenergetyczne, natomiast na nieruchomości sąsiedniej wzdłuż
wschodniej granicy przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna eN, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela urządzeń: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, polegającej na zobowiązaniu właściciela nieruchomości do:
  • zgody na umieszczenie oraz na znoszenie istnienia projektowanych lub posadowionych na nieruchomości linii elektroenergetycznych, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej;
  • ustanowienia prawa do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy linii energetycznych wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością;
  • utrzymywaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z grodzeniem tego terenu;
  • uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk projektu zagospodarowania nieruchomości, zachowania wymaganych odległości od projektowanych lub istniejących sieci, urządzeń elektroenergetycznych.
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk informuje, że zbliżenie lub kolizja z urządzeniami elektroenergetycznymi (dotyczy naruszenia stref ochronnych) możliwa będzie po wykonaniu przebudowy urządzeń, zgodnie z odrębnie wydanymi warunkami technicznymi oraz umową o przebudowę.
8.
Dostęp do drogi publicznej
Do ul. Gustawa Gizewiusza przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ełk, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 1 miasta Ełku jako działki o numerach: 307/34, 307/57 i 310/17 o łącznej powierzchni 1,0043 ha, opisaną w księdze wieczystej nr OL1E/00064083/4 na zasadzie służebności gruntowej przejścia i przejazdu.
9.
Łączna cena netto
6800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym cena własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w kwocie 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) oraz cena służebności gruntowej w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)
10.
Stawka podatku VAT
Cena własności nieruchomości gruntowej zabudowanej jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), natomiast uzyskana cena służebności gruntowej zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy
11.
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
Sporządzenie operatu szacunkowego w kwocie 410,00 zł (słownie: czterysta dziesięć złotych 00/100), wyrys i wypisy z rejestru gruntów w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
12.
Termin zapłaty należności
Nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży i ustanowienia służebności
13.
Miejsce i termin zawarcia umowy
Sprzedający powiadomi nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży pokryją nabywcy nieruchomości.
14.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
Przysługuje osobie, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 27 maja 2018 roku, pod warunkiem, że spełnia jeden z następujących warunków: przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; bądź jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą
15.
Uwagi
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
Nabywcy poniosą koszt wznowienia znaków granicznych. Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
Przyłącza do istniejących sieci w pasie drogowym nabywcy dokonają własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci.
Nabywcy nieruchomości wystąpią do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.
16.
Dodatkowe informacje w sprawie
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34)
 
Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Górski Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Górski Data wprowadzenia do BIP 2018-04-10 13:01:13
Wprowadził informację do BIP: Paweł Górski Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 13:02:36
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Górski Data ostatniej zmiany: 2018-04-10 13:02:35
Artykuł był wyświetlony: 326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu