ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku u zbiegu ulic: Tęczowej i Kraszewskiego.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-01 10:40:31 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-01 10:42:57 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku u zbiegu ulic: Tęczowej i Kraszewskiego.

PREZYDENT MIASTA EŁKU
 
ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości położonych w obrębie 2 miasta Ełk, przy ul. Tęczowej i Kraszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1436/97 i 1324/28, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku, u zbiegu ulic Tęczowej i Kraszewskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1324/29, o pow. 0,0207 ha, jako użytek gruntowy ”R” - grunty orne klasy IVa.
 
Według mapy zasadniczej przez działkę przebiegają sieci: elektroenergetyczne eS, sieć wodociągowa w500 i wA150, oraz nieczynna infrastruktura teletechniczna.
 
Zgodnie z opisem sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na działce znajdują się: od strony wschodniej płot z elementów betonowych, od strony ulic pozostałości ogrodzenia, tj. słupki betonowe, stalowe, siatka stalowa, zakrzaczenia na całej powierzchni działki.
 
Uzbrojenie w pasach drogowych:
- ulicy Kraszewskiego: sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa
- ul. Tęczowej: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanym „Ełk – Łukasiewicza”, uchwalonym uchwałą nr XXXV/367/02 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2002 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 91, poz. 1379 z dnia 25.07.2002 r., nieruchomość położona na terenie obrębu 2 miasta Ełku przy ul. Tęczowej, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 1324/29, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem B25UR/MN, dla którego ustalenia szczegółowe w tekście planu są następujące:
" B 25 UR/MN - pow. 0,54 ha. Teren projektowanej zabudowy usług rzemiosła. W części terenu położonej wzdłuż ul. Kraszewskiego dopuszcza się zabudowę mieszkalno-usługową. Dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o szer. minimalnej 9,0 m dla zabudowy zwartej i minimum 18,0 m dla zabudowy wolnostojącej. Projektowane budynki winny mieć wysokość do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Nachylenie połaci dachowych od 30°. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną bądź cementową, lub blachą dachówkopodobną. Ustala się linię zabudowy w odległości 8,0 m od przebiegającego przez teren wodociągu.
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 407/2015 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 9 listopada 2015 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości, położonych w obrębie 2 miasta Ełk, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1436/97 i 1324/28.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomości, ponieważ jej wielkość i cechy geometryczne, uniemożliwią zabudowę zgodnie z założeniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość będzie mogła być zagospodarowana wraz z jedną z działek przyległych, oznaczonych nr: 1436/97 i 1324/28.
 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 23.02.2016 r., 12.05.2016 r., 31.08.2016 r., 18.11.2016 r., 22.02.2017 r., 10.05.2017 r., 02.08.2017 r.
 
Cena wywoławcza wynosi – 6.000,00 zł netto (sześć tysięcy złotych).
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wysokość wadium - 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2017 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu ograniczonym mogą brać udział osoby, które:
- są właścicielami położonych w Ełku w obrębie 2, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1436/97 i 1324/28, i wniosą wadium w terminie do dnia 06 października 2017 r.:
a/ w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta Ełku Nr PKO Bank Polski 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku (pokój nr 235).
 
Wniesione wadium w wyznaczonym terminie będzie traktowana jak zgłoszenie uczestnictwa w przetargu.
 
UWAGA!
 
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie (I piętro) nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej pokryje nabywca nieruchomości.
 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych), koszt wyrysu geodezyjnego w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych).
 
W związku z tym, że przez nieruchomość przebiegają sieci nabywca zobowiązany będzie do:
Dotyczy sieci elektroenergetycznej:
ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A.
Zakres służebności gruntowej zobowiązuje właściciela nieruchomości do:
  • zgody na umieszczenie oraz na znoszenie istnienia projektowanych lub posadowionych na nieruchomości sieci służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej;
  • ustanowienia prawa do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuję się w związku z prowadzoną działalnością;
  • utrzymywania w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów.
  • uzgodnienia PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk projektu zagospodarowania nieruchomości, zachowania wymaganych odległości od projektowanych lub istniejących sieci, urządzeń elektroenergetycznych.
PGE jednocześnie informuje, że zbliżenie lub kolizja z urządzeniami elektroenergetycznymi (dotyczy naruszenia stref ochronnych), możliwa będzie po wykonaniu przebudowy urządzeń zgodnie z odrębnie wydanymi warunkami technicznymi oraz umową o przebudowę.
(Pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk nr L.dz./10407/2015/LW z dnia 30.07.2015 r.).
Dotyczy sieci wodociągowej:
ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku polegającej na prawie korzystania z nieruchomości w trasie przebiegu przewodów, obejmującym prawo przejazdu i przechodu przez nieruchomość, najkrótszą drogą, niezbędnym sprzętem specjalistycznym w celu wykonania czynności konserwacyjnych, eksploatacyjnych i naprawczych.(Pismo PWiK Sp. z o.o. w Ełku nr DT/2233/01/36/02/15 z dnia 02.10.2015 r.).
 
Firma Orange Polska S.A. Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie pismem nr 50438/TODDROU/P/2014 z dnia 03.08.2015 r. udzieliła informacji, że znajdująca się na działce infrastruktura teletechniczna, której właścicielem jest Orange Polska S.A. jest nieczynna, w związku z tym nie ma potrzeby ustanawiania nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A.
 
Nabywca nieruchomości poniesie koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
Koszt ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca nieruchomości.
Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
 
Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
 
Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego ograniczonego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydent Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędu Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), w załączniku do niniejszego ogłoszenia, oraz pod nr tel. (87) 73 262 35.
 
                                                                                                                                              Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                              Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Galińska Data wytworzenia informacji: 2017-09-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Galińska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-01 10:40:31
Wprowadził informację do BIP: Ewa Galińska Data udostępnienia informacji: 2017-09-01 10:42:57
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Galińska Data ostatniej zmiany: 2017-09-01 10:42:57
Artykuł był wyświetlony: 272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu