ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego i Pułaskiego.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-01 12:10:48 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-01 12:15:03 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego i Pułaskiego.

PREZYDENT MIASTA EŁKU
 
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Ełk, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1363/10 i 1363/28, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego i Pułaskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1363/34, o pow. 0,0023 ha, jako użytek gruntowy ”B” - tereny mieszkaniowe.
 
Według mapy zasadniczej przez działkę przebiegają sieci:
- kanalizacja deszczowa, stanowiąca własność Miasta Ełku;
- nieczynna sieć gazowa;
- w południowej części działki znajduje się krawędź chodnika.
Zgodnie z opisem sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego:
- działka nieużytkowana, niezagospodarowana;
- kształt działki regularny- zbliżony do prostokąta;
- rzeźba terenu zróżnicowana, przy granicy zachodniej skarpa.
 
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomość położoną na terenie obrębu 1 miasta Ełku, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 1363/34 i Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. działkę.
Ponadto informuję, że dla działki oznaczonej nr 1363/34, brak jest pozostających w obrocie prawnym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 1151.2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 12 czerwca 2017 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości, położonych w obrębie 1 miasta Ełk, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1363/10 i 1363/28.
 
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomości, ponieważ jej wielkość i cechy geometryczne, uniemożliwią zabudowę charakterystyczną dla zabudowy sąsiedniej, tj. mieszkalno-usługowej. Nieruchomość będzie mogła być zagospodarowana wraz z działkami przyległymi oznaczonymi nr: 1363/10 i 1363/28.
 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
Cena wywoławcza wynosi – 12.200,00 zł netto (dwanaście tysięcy dwieście złotych).
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wysokość wadium - 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) brutto.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2017 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu ograniczonym mogą brać udział osoby, które:
- są właścicielami położonych w Ełku w obrębie 1, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1363/10 i 1363/28 i wniosą wadium w terminie do dnia 01 września 2017 r.:
a/ w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta Ełku Nr PKO Bank Polski 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku (pokój nr 235).
 
Wniesione wadium w wyznaczonym terminie będzie traktowana jak zgłoszenie uczestnictwa w przetargu.
 
UWAGA!
 
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie (I piętro) nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych), podziału geodezyjnego w kwocie 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych), wyrysu geodezyjnego w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych).
 
W związku z tym, że przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji deszczowej nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że zezwala bezterminowo zarządcy sieci na bezpłatnie korzystanie z nieruchomości (do każdorazowego jej udostępnienia) celem bieżącej konserwacji, naprawy kanału deszczowego, kontroli.
W przypadku zmiany zagospodarowania terenu dopuszcza się przebudowę istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej zachowując jej funkcjonalność odwadniania działki nr 1363/28, w tym celu należy przedstawić dokumentację projektową w celu uzyskania uzgodnienia w Urzędzie Miasta Ełku w Wydziale Mienia Komunalnego, pokój nr 240, 241.
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
 
Koszt ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca nieruchomości.
Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
 
Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
 
Ewentualne przyłącza do istniejących sieci nabywca działki wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 ze zmianami). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego ograniczonego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydent Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędu Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), w załączniku do niniejszego ogłoszenia, oraz pod nr tel. (87) 73 262 35.
 
                                                                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                    Artur Urbański
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Galińska Data wytworzenia informacji: 2017-08-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Galińska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-01 12:10:48
Wprowadził informację do BIP: Ewa Galińska Data udostępnienia informacji: 2017-08-01 12:15:03
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Galińska Data ostatniej zmiany: 2017-08-01 12:15:03
Artykuł był wyświetlony: 262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu