ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 o pow. użytkowej 87,28 m2 położonego na II piętrze w budynku nr 19 przy ul. F. Chopina w Ełku wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 36/448 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 486/1 o pow. 448 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-15 08:33:18 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-15 08:39:04 przez Anna Hanusko , informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 o pow. użytkowej 87,28 m2 położonego na II piętrze w budynku nr 19 przy ul. F. Chopina w Ełku.

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 o pow. użytkowej 87,28 m2 położonego na II piętrze w budynku nr 19 przy ul. F. Chopina w Ełku wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 36/448 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 486/1 o pow. 448 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
Cena wywoławcza - 188.700,00 zł
Wadium - 37.740,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r.:
a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku nr PKO BP 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235.
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 19 przy ul. F. Chopina ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00011294/0.
 
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Ełk, ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, E. Orzeszkowej, T. Kościuszki i F. Chopina, zwanego „EŁK – SKLEJKI”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Ełku Nr XXXIV/356/02 z dnia 27 maja 2002 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 80, poz. 1183 z dnia 4.07.2002 r., nieruchomość zlokalizowana na terenie obrębu 1-Ełk 1 Miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 486/1, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 18MU, dla którego zapis tekstu planu brzmi:
§40.
1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające teren zabudowy mieszkalno-usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem .………….…………..................…..18MU
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego na obszarze 18MU planuje się funkcję mieszkalną i usługową w zabudowie zwartej od 3 do 4 kondygnacji.
3. Dojazdy przewiduje się bezpośrednio z istniejącej drogi publicznej 2KP za pośrednictwem wewnętrznego podwórza.
4. Ustala się następujące warunki architektoniczne:
1/ uznać wartość kulturową budynków o numerach 21 i 23 w pierzei ulicy 2KP, zachować istniejącą linię, wysokość i charakter zabudowy oraz formy i detale architektoniczne,
2/ przekształcenia elewacji budynków o numerach 17 i 19 w pierzei ulicy 2KP zharmonizować z budynkami 21 i 23,
3/ zakazuje się lokalizacji budynków garażowych i gospodarczych,
4/ dachy wysokie wielospadowe,
5/ obowiązkowe pokrycie dachu dachówką ceramiczną.
5. Zagospodarowanie terenu:
1/ dojazdy do budynków,
2/ dojścia do budynków,
3/ zieleń towarzysząca,
4/ urządzenia służące utrzymaniu porządku.
6. Nie przewiduje się podziału wewnętrznego obszaru na samodzielne działki budowlane.”
 
Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).
 
Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
UWAGA!
Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
 
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Do dnia zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) oraz koszt wypisu z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
 
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego też wszelkie prace remontowe lokalu należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków w Ełku, ul. A. Mickiewicza 11.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie (I piętro) oraz pod nr tel. 87 732 61 35.”
 
 
                                                                                                                   ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                               MIASTA
                                                                                                                         Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Hanusko Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 08:29:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Hanusko Data wprowadzenia do BIP 2017-05-15 08:33:18
Wprowadził informację do BIP: Anna Hanusko Data udostępnienia informacji: 2017-05-15 08:39:04
Osoba, która zmieniła informację: Anna Hanusko Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 08:39:04
Artykuł był wyświetlony: 218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu