ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 87,23 m2 położonego na II piętrze (poddaszu) w budynku nr 9 przy ul. J. Słowackiego w Ełku wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnicami o pow. 8,17 m2, 3,12 m2, 0,70 m2 i 0,70 m2 oraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 166/1000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 373/13 o pow. 285 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-04 10:00:06 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-04 10:07:23 przez Anna Hanusko , informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 87,23 m2 położonego na II piętrze (poddaszu) w budynku nr 9 przy ul. J. Słowackiego w Ełku.

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 87,23 m2 położonego na II piętrze (poddaszu) w budynku nr 9 przy ul. J. Słowackiego w Ełku wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnicami o pow. 8,17 m2, 3,12 m2, 0,70 m2 i 0,70 m2 oraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 166/1000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 373/13 o pow. 285 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
Cena wywoławcza - 201.600,00 zł
Wadium - 40.320,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r.:
a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku nr PKO BP 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235.
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 9 przy ul. J. Słowackiego ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00016786/1.
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku zwanego „EŁK – ŚRÓDMIEŚCIE”, uchwalonym uchwałą nr XX.179.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego, poz. 2006 z dnia 12 lipca 2012 r. nieruchomość położona w obrębie 1 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 373/13, objęta jest ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MW, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
ROZDZIAŁ II
Przepisy szczegółowe dotyczące terenów urbanistycznych wydzielonych liniami rozgraniczającymi
 
§8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
  1. Oznaczenie terenów urbanistycznych: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW,10MW, 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37MW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW, 42MW
1)Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2)Przeznaczenie uzupełniające: usługi towarzyszące do maksymalnej wielkości 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w tym lokalizacja usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków od strony pierzei ulicznych.
3)W przypadku realizacji obiektów handlowych, powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000m2.
4)Na przedmiotowych terenach urbanistycznych znajduje się zabudowa wielorodzinna realizowana w technologii wielkiej płyty, którą przede wszystkim ze względów estetycznych, przeznacza się do rewitalizacji.
5) Zezwala się na przejścia i przejazdy bramowe.
6) Za zgodą i na warunkach odpowiedniego zarządcy drogi zezwala się na budowę zewnętrznych schodów jednobiegowych z poziomu chodnika do w/w lokali usługowych. Biegi w/w schodów należy sytuować równolegle do linii zabudowy budynku jako bezpośrednio do niej przyległe oraz
z ograniczeniem maksymalnej szerokości użytkowej schodów do 1,5 m.
7) Zezwala się na lokalizację robót budowlanych, w tym budowy:
a)sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacje transformatorowe,
b)dróg dojazdowych, miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów,
c)obiektów małej architektury,
d)zieleni urządzonej,
e)ciągów pieszych i rowerowych,
8)Zezwala się na lokalizowanie w kondygnacjach podziemnych w/w zabudowy parkingów i garaży dla samochodów osobowych.
9)Dla nowo powstałych budynków nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych w ilości wynikającej z § 11.
10)Wszelkie wjazdy do garaży podziemnych należy lokalizować z wykluczeniem wjazdów od strony dróg publicznych, oznaczonych symbolami: 1KD(Z), 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L) ,5KD(L), 6KD(L), 7KD(L), 8KD(Z).
11)Zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży.
12)Dla przedmiotowych terenów urbanistycznych mają zastosowanie ustalenia § 6.
13) Ustala się wskaźniki kształtowania zabudowy dla poszczególnych terenów urbanistycznych:
[...]
c) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9MW i 10MW ustala się:
  1. Możliwość budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.
  2. wysokość nowej zabudowy do pięciu kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe. Nową zabudowę należy sytuować jako bezpośrednio przyległą do ściany szczytowej istniejącego budynku.
  3. zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów wysokich dwuspadowych o kącie nachylenia połaci dachowych 40°-60°, z główną kalenicą równoległą do drogi 2KD(L) (ul. Słowackiego) lub drogi 4KDW.
  4. zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym.
  5. dopuszcza się wykonanie, wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50% długości elewacji, na których się one znajdują.
  6. należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku.
  7. obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego) oraz 3KD(L) (ul. 3 Maja).”
[…]
 
„§ 13. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawyo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.”
 
Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).
 
Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
UWAGA!
Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
 
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Do dnia zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) oraz koszt wypisu z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
 
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego też wszelkie prace remontowe lokalu należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków w Ełku, ul. A. Mickiewicza 11.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie (I piętro) oraz pod nr tel. 87 732 61 35.”
 
 
                                                                                                                                 ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                               MIASTA
                                                                                                                                          Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Hanusko Data wytworzenia informacji: 2017-05-04 09:56:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Hanusko Data wprowadzenia do BIP 2017-05-04 10:00:06
Wprowadził informację do BIP: Anna Hanusko Data udostępnienia informacji: 2017-05-04 10:07:23
Osoba, która zmieniła informację: Anna Hanusko Data ostatniej zmiany: 2017-05-04 10:07:23
Artykuł był wyświetlony: 177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu