ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Prawie 11 mln zł w 2019 r. na dofinansowanie dla projektów społecznych w ramach ZIT Ełk

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-03 10:25:07 przez Andrzej Lemieszonek, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przewidziana jest wyodrębniona pula środków finansowych na realizację projektów na terenie miasta Ełk i Gminy Ełk. W 2019 r. na dofinansowanie projektów społecznych przewidziane jest 10,7 mln zł.
 
Poddziałanie 11.1.3
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk
 
Poddziałanie 11.2.5
Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk
Terminy rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie
Sierpień 2019 r.
Marzec 2019 r.
Wrzesień 2019 r.
Kwota przewidziana na dofinansowanie projektów
4 330 700,00 zł
Marzec - 2 598 420,00 zł
Wrzesień - 3 793 693,20 zł
Na co można pozyskać dofinasowanie?
 
 1. Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:
 
 1. Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
 • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera;
b) Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:
 • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia
 • kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • staży,
 • praktyk zawodowych,
 • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • kursy i szkolenia zawodowe;
c) Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:
 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);
d) Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:
 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia,
 • promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).
 
2. Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).
 
 
 1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych
 • Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych
 • Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą
 • Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy
 • Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia
 • Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze
 • Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny
 • Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania
 • Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych
 • Wsparcie umiejętności społecznych rodzin
 • Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny
 • Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin
 • Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami
 • Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego
 • Usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe)
 • Usługi wzmacniające więzi społeczne i przeciwdziałające społecznej izolacji np. terapia małżeńska i rodzinna, wczesne wsparcie w przypadku stanów depresyjnych i naruszenia równowagi psychicznej)
 
2. Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*
*Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.
 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
 
Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 
Kto może zostać objęty działaniami przewidzianymi w projekcie?
 
 
 • Osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu), w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, mieszkające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (miasto Ełk i Gmina Ełk);.
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem).
 
 
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu  Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu), mieszkające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (miasto Ełk i Gmina Ełk);
 • otoczenie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem);
 • zaangażowani w projekty mieszkańcy.
 
 
 
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Związku ZIT MOF Ełk, działającym przy Urzędzie Miasta Ełku, ul. Małeckich 3/12, tel. 87 73 26 240, .
 
W przypadku zamiaru ubiegania się o dofinansowanie w którymś z przyszłorocznych konkursów będziemy wdzięczni na przesłanie na adres e-mail podstawowych informacji o projekcie (tytuł, podmiot realizujący, szacunkowy koszt, liczba osób objętych wsparciem). Pomoże nam to w prawidłowym zaplanowaniu konkursów oraz przygotowaniu odpowiedniego wsparcia doradczego dla wnioskodawców.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Lemieszonek Data wytworzenia informacji: 2018-12-03
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Lemieszonek Data wprowadzenia do BIP 2018-12-03 10:25:04
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Lemieszonek Data udostępnienia informacji: 2018-12-03 10:25:07
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Lemieszonek Data ostatniej zmiany: 2018-12-03 10:25:07
Artykuł był wyświetlony: 173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu