ˆ

Konsultacje Społeczne z NGO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport z konsultacji społecznych Ełckiego Programu Współpracy na 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-17 07:52:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Ciszewska Data wytworzenia informacji: 2018-10-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Juchniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-10-17 07:52:46
Wprowadził informację do BIP: Paulina Ciszewska Data udostępnienia informacji: 2018-10-17 07:54:12
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Ciszewska Data ostatniej zmiany: 2018-10-17 07:54:12
Artykuł był wyświetlony: 10 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje Ełckiego Programu Współpracy 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-18 15:01:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 1238.2017
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018
Na podstawie § 3 ust. 9 uchwały Nr XXXVI.351.2013 Rady Miasta w Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Pożytku Publicznego w Ełku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Ełku zarządza, co następuje:
§ 1
Przedmiot konsultacji społecznych
Ogłaszam konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Cel konsultacji społecznych
Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
§ 3
Uczestnicy oraz zasięg terytorialny konsultacji społecznych
1.Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren miasta Ełku.
2.W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Ełku, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie miasta Ełku oraz podmioty mające siedzibę poza Ełkiem, których cele statutowe związane są z rozwojem miasta Ełku.
§ 4
Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne, o których mowa w par. 1 ust. 1 zostaną przeprowadzone w okresie od 25 września do 12 października 2017 r.
§ 5
Formy i zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych
1.Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:
a)  umieszczenie projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w Biuletynie Informacji Publicznej;
b)  przekazanie projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ełku w celu wyrażenia opinii;
c)  rozesłanie pocztą elektroniczną projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym do podmiotów realizujących zadania samorządu miasta Ełku w roku 2017 oraz do Rady Rodziny, Rady Sportu i Rady Senioralnej;
d)  dyżury konsultacyjny Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, przy ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.) w okresie trwania konsultacji w godzinach pracy Biura;
e)  otwarte spotkanie konsultacyjne: 4 października 2017 r. (środa), godz.: 16.00-17.30, sala konferencyjna nr 36, ul. Małeckich 3.
2.Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.
3.Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za udzielanie informacji, udostępnianie dokumentacji, przyjmowanie uwag, opinii i propozycji w formie formularzy jest Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I piętro), tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: .
4.Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5.Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6.Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób, organizacji i podmiotów w nich uczestniczących.
7.Wykaz organizacji wraz ze zgłoszonymi uwagami, jak również sposób odniesienie się do nich, formularze konsultacyjne oraz uwagi zebrane podczas otwartego spotkania konsultacyjnego zostaną w formie raportu przedłożone Radzie Miasta Ełku na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji oraz upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej i na miejskim portalu informacyjnym.
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Ciszewska Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Juchniewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 15:01:14
Wprowadził informację do BIP: Paulina Ciszewska Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 15:18:26
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Ciszewska Data ostatniej zmiany: 2017-10-25 08:13:44
Artykuł był wyświetlony: 863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje procedury zlecania zadań 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-03 09:35:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Ciszewska Data wytworzenia informacji: 2016-11-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Juchniewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-11-03 09:35:39
Wprowadził informację do BIP: Paulina Ciszewska Data udostępnienia informacji: 2016-11-03 09:37:52
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Ciszewska Data ostatniej zmiany: 2016-12-02 10:41:59
Artykuł był wyświetlony: 1159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje Ełckiego Programu Współpracy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-18 15:03:21
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu