ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja na podatek leśny

Informacja ogłoszona dnia 2015-07-03 10:12:50 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Deklarację na podatek leśny składa się w terminie do 15 stycznia każdego roku, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Obowiązek składania deklaracji DL-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku leśnym.

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Złożenie deklaracji wraz z ewentualnymi załącznikami.
Podatnik składa deklarację na podatek leśny wraz z ewentualnymi załącznikami. Organem właściwym, do którego składana jest deklaracja jest Prezydent Miasta Ełku. Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy: Podatnik podatku leśnego.
 
 
 • KROK 2. Weryfikacja formalna i merytoryczna deklaracji i załączników.
Organ właściwy dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonej deklaracji, załącznikach.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku.
 
- Podatnik podatku leśnego – właściciel / współwłaściciel lasów lub użytkownik / współużytkownik wieczysty lasów lub posiadacz / współposiadacz lasów.
- Prezydent Miasta Ełku – organ właściwy ze względu na położenie lasów, do którego składana jest deklaracja.

Kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - będących właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

 1. Deklaracja na podatek leśny – DL-1 (wniosek dostępny na ePUAP).
 2. Dokumenty potwierdzające powstanie obowiązku podatkowego, np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy itp.
 3. Dokumenty potwierdzające zmianę podstawy opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.
 4. Pisemne uzasadnienie przyczyny zmiany, w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.
 5. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)
Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Złożenie deklaracji jest wolne od opłat. Opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy podlega pełnomocnictwo.
Wysokość podatku leśnego jest określana przez podatnika w deklaracji.
 
Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacić bez wezwania w 12 ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust.5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o  podatku leśnym.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Wpłat należy dokonywać na przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy.
 
Od dnia 01.01.2006r. kwotę (ogółem) i raty podatku leśnego - wynikające z deklaracji DL-1 należy zaokrąglić do pełnych złotych.
 
Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowania w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg. właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełk i  składa się je w Sekretariacie Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (tj. Dz.U.z 2013 r. poz. 1381 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa  (DZ.U z 2015r. poz. 613 ze zm.)
 3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. (M.P. z 2009r. Nr68 poz. 886).
 4. Uchwała Nr XXIX/283/08 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. - będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego za 2009r., która wynosi: 48,00 zł za 1 q.
 5. Uchwała Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 6.  Uchwała Nr XXXIX/343/05 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie trybu i szczegółowych zwolnień od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (zwolnienie określone niniejszą uchwałą dotyczy gospodarstw rolnych i może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych lecz nie więcej niż 10 ha - art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku rolnym).
 7. Uchwała Nr XXXIX/346/05 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 8. Uchwała Nr XX/181/08  Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
 9. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (DZ. U. z dnia 30 marca 2006r. Nr 52, poz. 379 ze zm)
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 103 poz. 706)
 11. Komunikat Prezeza GUS z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r.(MP2010.76.960)
 12. Uchwała Nr XIII.120.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29.11.2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 13. Uchwała Nr XIII.121.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29.11.2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.
 14. Uchwała Nr Nr XXXVII.354.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.120.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 15. Uchwała Nr XXXVII.355.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26.11.2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okes 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
 16. Uchwała Nr II.16.14 Rady Miasta Ełku z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
 17. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 (M.P.2015.1025) która wynosi: 53,75zł za 1q. i stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2016r.
 18. Uchwała Nr XII.131.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego.

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-03 10:06:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-03 10:12:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-19 10:14:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony