ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja ogłoszona dnia 2015-07-03 10:12:52 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Deklarację na podatek od nieruchomości składa się w terminie do 31 stycznia każdego roku, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklarację na podatek od nieruchomości w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Obowiązek składania deklaracji DN-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Złożenie deklaracji wraz z ewentualnymi załącznikami.
Podatnik składa deklarację na podatek od nieruchomości wraz z ewentualnymi załącznikami. Organem właściwym, do którego składana jest deklaracja jest Prezydent Miasta Ełku. Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy: Podatnik podatku od nieruchomości.
 
 
 • KROK 2. Weryfikacja formalna i merytoryczna deklaracji i załączników.
Organ właściwy dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonej deklaracji, załącznikach.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku.
 
- Podatnik podatku od nieruchomości – właściciel / współwłaściciel nieruchomości lub obiektów budowlanych lub użytkownik / współużytkownik wieczysty gruntów lub posiadacz / współposiadacz nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części.
- Prezydent Miasta Ełku - organ właściwy ze względu na położenie nieruchomości, do którego składana jest deklaracja.

Kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1 (wniosek dostępny jest na ePUAP).
 2. Dokumenty potwierdzające powstanie obowiązku podatkowego, np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy itp.
 3. Dokumenty potwierdzające zmianę podstawy opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.
 4. Pisemne uzasadnienie przyczyny zmiany, w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.
 5. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)
Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Złożenie deklaracji jest wolne od opłat. Opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy podlega pełnomocnictwo.
Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji. Kwotę (ogółem) podatku od nieruchomości - wynikające z deklaracji DN-1 należy zaokrąglić do pełnych złotych.
 
Wpłat należy dokonywać do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy.
 
Termin płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 9 pkt. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 
 
Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełk i składa się je w Sekretariacie Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz.613 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014r. poz.849 ze zm.).
 3. Monitor Polski Nr 55 poz. 755 z 2010r. – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia  30.07.2010r. w sprawie  górnych  stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2011r..
 4. Uchwała Nr XXVIII/281/08 Rady Miasta Ełku z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 5. Uchwała Nr XLIV/412/09 Rady Miasta Ełku z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 6. Uchwała Nr LX/541/10 Rady Miasta Ełku z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia stawek podaku od nieruchomości
 7. Uchwała Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 8. Uchwała Nr XXXIX/346/05 Rady Miasta Ełku z nia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
 9. Uchwała Nr XVI/139/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 10. Uchwała Nr XXV/218/04 Rady Miasta Ełku z dnia 28 października 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 
 11. Uchwała Nr XX/181/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
 12. Uchwała Nr III/13/10 Rady Miasta Ełku z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/541/10 z dn.28.09.2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
 13. Uchwała Nr X.90.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LX/541/10 Rady Miasta Ełku z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
 14. Uchwała Nr X.89.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 15. Uchwała Nr XIV.128.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.
 16. Uchwała nr XIX.166.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/139/03/03 z dnia 15.12.2003r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 17. Uchwała nr XXIV.215.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
 18. Uchwała Nr XXXVI.340.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.
 19. Uchwała NR XXXVII.354.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.120.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29.11.2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 20. W 2015r. obowiązują stawki podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą nnr XXXVI.340.2013r. Rady Miasta Ełku z dnia 29.10.2013r.
 21. Uchwała Nr X.103.15 Rady Miasta Ełku z dnia 29 września 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
 22. Uchwała Nr XII.130.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
 23. Uchwała Nr XII.131.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego.

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-03 09:39:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-03 10:12:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-19 10:19:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony