ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-26 15:37:26 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Ełku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ww. ustawy, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Ełku nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Wypełnienie i złożenie deklaracji.
Właściciel nieruchomości składa Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w urzędzie, bądź korzysta ze złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy: Właściciel nieruchomości
 
 • KROK 2. Analiza deklaracji pod względem formalnym i merytorycznym.
Złożona deklaracja jest weryfikowana pod względem kompletności oraz poprawności danych. W razie uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Ełku ma prawo określić w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku

Kogo dotyczy procedura:

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)
Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Złożenie deklaracji zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości zobowiązania. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015, poz. 613 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.).
 5. Uchwała nr XXIX.271.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku,
 6. Uchwała nr XXIX.272.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Ełk,
 7. Uchwała nr XXIX.273.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 8. Uchwała nr XXIX.275.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Ełk od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. Uchwała Nr XXXIX.374.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 10. Uchwała nr XLI.397.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.271.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku,
 11. Uchwała nr XLI.398.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.275.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Ełk od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Uchwała nr XIX.194.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akapit nr 9 - brak tytułu

Wypełnij on-line Wydrukuj i wypełnij
D-GK-Z
D-GK-N

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 09:00:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-26 15:37:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-27 08:38:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2877 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony